Επιλογή Σελίδας

Άδειες Φύτευσης Αμπέλου

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεων – υπεύθυνων δηλώσεων, για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Τι είναι

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση για Άδεια φύτευση αμπέλου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την φύτευση ή αναφύτευση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
Από το 2016 χορηγούνται ετησίως οι άδειες για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της επικράτειας, ως είχε την έως την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.
Οι Άδειες Νέας Φύτευσης ισχύουν για τρία έτη, από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν ιδιόκτητo ή ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται και με ελάχιστη αιτούμενη έκταση, ανά αγροτεμάχιο, το 1 στρέμμα.