Επιλογή Σελίδας

Σχέδια βελτίωσης

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση  του φακέλου του Υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ»,  γνωστά ως «Σχέδια βελτίωσης»

Τι είναι

Τα «Σχέδια Βελτίωσης» είναι ένα επενδυτικό εργαλείο που στοχεύει στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των Ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην προώθηση της πράσινης οικονομίας.
Επιλέξιμες επενδύσεις για τη δράση 4.1.1 είναι η ίδρυση, μετεγκατάσταση, επέκταση, αποπεράτωση και ο εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων, η αγορά καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και λοιπά, ενώ για τη δράση 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι οι ανεμογεννήτριες, γεωθερμικές αντλίες, φωτοβολταϊκά συστήματα, οι καυστήρες βιομάζας και λοιπά, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβαλλοντικού προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθώς και συλλογικά σχήματα του αγροτικού συλλογικού δικαίου υπό προϋποθέσεις.