Επιλογή Σελίδας

Εκτίμηση Αγροζημιάς

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την  εκτίμηση ζημιάς σε αγροτεμάχια από οποιοδήποτε αίτιο π.χ. φυσική καταστροφή, ζώα και λοιπά.

Τι είναι

Η εκτίμηση ζημιάς καλλιεργειών είναι ο προσδιορισμός του μεγέθους της ζημιάς που έχει προκληθεί σε καλλιέργεια με υπαιτιότητα τρίτου και έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του εισοδήματος του παραγωγού λόγω μείωσης της παραγωγής από την ολική ή μερική καταστροφή της καλλιέργειας.
Η Εκτιμήση της ζημιάς καλλιεργειών περιλαμβάνει την επιτόπια επίσκεψη γεωπόνου στον αγρό για την αξιολόγηση της ζημιάς σε διάφορες καλλιέργειες, όπως ελιά, αμπελώνας, ακρόδρυα, οπωροφόρα κτλ.
Η εκτιμήση συνίσταται στον προσδιορισμό του αιτίου της ζημιάς καθώς και το ύψος της οικονομικής απώλειας εισοδήματος.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται στους ίδιους τους  παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιά από υπαιτιότητα τρίτων, αλλά και σε αυτούς που με δική τους υπαιτιότητα έχουν προκαλέσει ζημιά σε καλλιέργεια.