Επιλογή Σελίδας
enimerosi-paragogon

Υπο-Μέτρο 2.1

Χρήση Συμβουλευτικών στο Γεωργικό Τομέα

Τι αναλαμβάνουμε

Στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) και του υπο-Μέτρου 2.1 « Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα- Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από την χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», η Εμμμανουήλ Δ. Φραγκιαδάκης έχει πιστοποιηθεί ως Φορέας Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) με στόχο να εφαρμόσει την ήδη πολυετή συμβουλευτική εμπειρία της για την ενθάρρυνση της χρήσης συμβουλών από τους γεωργούς και κτηνοτρόφους, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τους με την λήψη ορθών αποφάσεων σχετικά με την τεχνική, οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση αυτών.

Τι είναι

Στο πλαίσιο του υπο-Μέτρου 2, η Εμμμανουήλ Δ. Φραγκιαδάκης ως Φορέας Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) έχει στόχο την συνεχή ενημέρωση και ενθάρρυνση της χρήσης συμβουλών από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους για τη συνεχή βελτίωση της αειφόρους διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης τους. Στόχο της Εμμμανουήλ Δ. Φραγκιαδάκης ως Φορέας Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ) είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για τη συμβουλευτική, διαχειριστική και τεχνική στήριξη του Αγρότη – Επιχειρηματία σε θέματα που αφορούν τη πολλαπλή συμμόρφωση, το πρασίνισμα, την εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, την ορθολογική χρήση νερού, λιπασμάτων και ζωικών αποβλήτων, την υποστήριξη του Μ11 και Μ10, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω την καινοτομία και των εκσυγχρονισμό αυτών.

Σε ποιους απευθύνεται

Όλοι οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι έχουν δυνατότητα να λάβουν συμβουλές εθελοντικά και να ωφεληθούν από αυτές. Εξαίρεση αποτελούν οι συμβουλευτικές υπηρεσίες  προς μελισσοκόμους καθώς αυτοί μπορούν να λαμβάνουν τεχνική υποστήριξη μέσω προγραμμάτων που ενισχύονται βάσει του άρθρου 55 του Καν. (ΕΕ) 1308/2013. Εξαιρούνται οι μικτές εκμεταλλεύσεις, όπου ο μελισσοκομικός κλάδος δεν είναι ο επικρατών (εκτιμώμενο ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας που προέρχεται από την μελισσοκομία σε σχέση με τη συνολική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης < 50%) και το περιεχόμενο των συμβουλών δεν θα αφορά σε καμία περίπτωση τη
μελισσοκομία. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ωφελούμενους, οι οποίοι λαμβάνουν συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο προγραμμάτων που ενισχύονται βάσει του Καν. (ΕΕ) 1308/2013.