Επιλογή Σελίδας

Διαγωνισμοί Δακοκτονίας

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη και ηλεκτρονική κατάθεση του φακέλου στους διαγωνισμούς για την ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του «Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς» που διενεργείται από την Περιφέρεια Κρήτης, γνωστοί ως «Διαγωνισμοί δακοκτονίας».

Τι είναι

Οι «Διαγωνισμοί δακοκτονίας» είναι δημόσιοι ανοιχτοί διαγωνισμοί που διενεργούνται ανά τριετία και αφορούν την ανάδειξη εργολάβων που θα είναι υπεύθυνοι για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιοδένδρων για την καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής διενεργεί διαγωνισμούς σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/16 για την σύναξη σύμβασης με ανάδοχο εργολάβο που θα είναι υπεύθυνος για την  προστασία των ελαιοδένδρων από τον Δάκο εφαρμόζοντας κατάλληλο πρόγραμμα ψεκασμών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της εκάστοτε διακήρυξης της Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί υπό προϋποθέσεις.