Επιλογή Σελίδας

Δηλώσεις Συγκομιδής

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Τι είναι

Η υποβολή Δήλωσης συγκομιδής κάθε έτος είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες.
Στην Δήλωση Συγκομιδής οι αμπελουργοί, είτε είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου, είτε παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους σε οινοποιείο δηλώνουν εάν πούλησαν τα οινοστάφυλά τους προς οινοποίηση ή χυμοποίηση και τις ποσότητες αυτές καθώς και εάν υπέστησαν ζημιά που συνετέλεσε στην ολική καταστροφή της παραγωγή τους. Στην περίπτωση μηδενικής σταφυλικής παραγωγής, οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν «μηδενική» δήλωση συγκομιδής.
Η υποβολή της δήλωσης συγκομιδής, εκτός του ότι είναι υποχρεωτική, αποτελεί επίσης αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου ο αμπελοκαλλιεργητής να μπορεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, να μπορεί να εκδώσει βεβαίωσης νομιμότητας αμπέλου κτλ.

Σε ποιους απευθύνεται

Στους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες.