Επιλογή Σελίδας

Χρήση Φυτοπροστατευτικών Ουσιών

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή της εγγραφής – δήλωσης για την Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Τι είναι

Η Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων είναι ψηφιακή υπηρεσία μέσω της οποίας γίνεται η Εγγραφή – Δήλωση των φυσικών και νομικών προσώπων ώς επαγγελματίες χρήστες Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.
Σύμφωνα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, οι επαγγελματίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων δύναται να είναι φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, κάτοχοι τίτλου σπουδών, που επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου ισχύος, ή φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, αλλά έχουν δηλωθεί στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. από κάποιον ήδη εγγεγραμμένο επαγγελματία χρήστη Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να εγγραφούν ή να δηλωθούν από κάποιον ήδη εγγεγραμμένο επαγγελματία χρήστη στην Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων για να έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν  Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα για Επαγγελματική Χρήση.