Επιλογή Σελίδας

Ανάπτυξη Μικρών
Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την πλήρη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση  του φακέλου, για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014-2020.

Τι είναι

Η «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» παρέχει στήριξη σε φυσικά πρόσωπα, για την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων μικρών τους γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με την παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικής ενίσχυσης.
Στόχοι του υπομέτρου είναι η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας όλων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού αυτών.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επαγγελματίες αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους, κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων, διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.