Επιλογή Σελίδας

Εγκατάσταση Νέων Γεωργών

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη, υποβολή και διαχείριση  του φακέλου στο Υπομέτρο «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, γνωστό ως «Νέοι Αγρότες».

Τι είναι

Οι «Νέοι Αγρότες» είναι ένα επενδυτικό εργαλείο που στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της προσέλκυσης και παραμονής στην γεωργική απασχόληση ηλικιακά νέων ατόμων και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών.
Το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Αγρότών», αφορά την παροχή κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης σε νέους αγρότες, για την είσοδο και παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια που περιγράφουν ρεαλιστικά τις ενέργειες τους για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, σε σχέση με την αρχική κατάσταση, μέσω διατύπωσης σχετικών δεσμευτικών ποσοτικών ή ποιοτικών στόχων για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.