Επιλογή Σελίδας

Τοπικό Πρόγραμμα
CLLD/ LEADER

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη, υποβολή, διαχείριση και παρακολούθηση του φακέλου για την ένταξη και υλοποίηση επενδύσεων στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

Τι είναι

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) είναι βασισμένη στην προσέγγιση LEADER και είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών από Ομάδες Τοπικής Δράσεις (ΟΤΔ) της περιοχής επέμβασης, στις οποίες συμμετέχουν η κοινωνία των πολιτών καθώς και οι τοπικοί οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς.
Πρόκειται για ένα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, με σκοπό να συμβάλει στην αποτελεσματική οικονομική, βιώσιμη και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξη, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» των τοπικών κοινοτήτων και την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών και δημογραφικών προβλημάτων των αγροτικών περιοχών.
Ενισχύονται η μεταποίηση–τυποποίηση αγροτικών προϊόντων (τυροκομεία, οινοποιεία, τυποποιητήρια μελιού, λαδιού), η μεταποίηση των προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, η δημιουργία μονάδων αγροτικού τουρισμού, η δημιουργία επισκέψιμων χώρων γευσιγνωσίας αγροτικών προϊόντων, η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μικρών βιοτεχνιών.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ Α και Β βαθμού, Φορείς Δημόσιου Τομέα και ιδιωτικοί φορείς.