Επιλογή Σελίδας

Άδειες εγκατάστασης

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, η οποία περιλαμβάνει την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας της, καθώς και τις απαραίτητες μελέτες, όπως Πράξης χαρακτηρισμού Έκτασης, Έγκριση από Αρχαιολογία, ιδιοκτησιακά έγγραφα, ζωοτεχνική μελέτη και τοπογραφικά διαγράμματα.

Τι είναι

Άδεια εγκατάστασης είναι η άδεια που αφορά τις υποδομές κάθε κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεωνμε βάση την οποία επιτρέπεται η λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας.
Οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσειςχωρίζονται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2, κατηγορίας Β και κάτω των ορίων της κατηγορίας Β, με κριτήρια κατάταξης το είδος και την δυναμικότητα του ζωικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Με βάση το είδος και τον τρόπο κατασκευής τους οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κατατάσσονται σεΑ πρόχειρα καταλύματα, ελαφρού τύπου, παροδοσιακού τύπου,εγκεκριμένου τύπου κτηνοτροφικών στεγάστρων με σκελετό θερμοκηπίου,κατασκευές μεγέθους μέχρι 300τμ. με εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και Β σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που απαιτείται η οικοδομική άδεια.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όσους είναι κάτοχοι κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.