Επιλογή Σελίδας

Μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για ένα ευρύ φάσμα έργων.

Τι είναι

Η μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) εισάγεται για πρώτη φορά με το Ν. 4014/2011 και είναι μία εξειδικευμένη μελέτη στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης που εκπονείται συμπληρωματικά όταν το έργο βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000.
Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων που είναι σημαντικοί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του Δικτύου Natura 2000 είναι να διασφαλίσει τη µακροπρόθεσµη διατήρηση των πιο πολύτιµων και των πλέον απειλούµενων ειδών και ενδιαιτηµάτων σε ικανοποιητικό επίπεδο και αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» για την Ορνιθοπανίδα και τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» .
Σκοπός της μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) είναι η ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων της επένδυσης – έργου στην οικολογική ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000.
Η μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για έργα κατηγορίας Α υποβάλλεται ως τμήμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), ενώ για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ως μεμονωμένη μελέτη.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε όσους επιθυμούν την περιβαλλοντική αδειοδότησηέργων που πρόκειται να υλοποιηθούν σε περιοχές εντός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Natura 2000.