Επιλογή Σελίδας

Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών (Οπωροκηπευτικών – ΟΕΦ)

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τη σύσταση και την υποστήριξη Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ή Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ), καθώς και τη σύνταξη μελέτης για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους.

Τι είναι

Η Ομάδα ή Οργάνωση Παραγωγών  είναι συλλογικό σχήμα και αποτελεί νομικό πρόσωπο που συστήνεται από γεωργούς ή κτηνοτρόφους με ομοειδή αγροτικά προϊόντα, με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους. Μερικά από τα οφέλη των παραγωγών που είναι μέλη μιας Ομάδας ή Οργάνωσης Παραγωγών Οπωροκηπευτικών ή ΟΕΦ, είναι η από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, η καλύτερη οργάνωση, η αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, η αποδοτικότερη κοινή αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων παραγωγής, η πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης, η διεύρυνση του αριθμού των πιθανών αγοραστών, η μείωση κόστους παραγωγής ανά παραγωγό. Το μεγάλο πλεονέκτημα των Οργανώσεων Παραγωγών Οπωροκηπευτικών και ΟΕΦ είναι η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Η οικονομική στήριξη για τη σύσταση των νέων οργανώσεων παραγωγών, χορηγείται σε ετήσια βάση με τη μορφή ποσού στήριξης, που αποτελεί ποσοστό επί της ετήσιας εμπορεύσιμης αξίας των προϊόντων της οργάνωσης παραγωγών.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα σύστασης Ομάδων ή Οργανώσεων παραγωγών έχουν όσοι παραγωγοί ή κτηνοτρόφοι έχουν κοινούς στόχους και ομοειδή προϊόντα, υπό προϋποθέσεις