Επιλογή Σελίδας

Βιολογική Γεωργία

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την κατάθεση των αιτήσεων σας για τη συμμετοχή στην Δράση 11.1.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» και 11.2.1 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στη γεωργία» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, γνωστό ως «Βιολογική γεωργία».

Τι είναι

Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» παρέχει  οικονομική στήριξη προκειμένου οι καλλιέργειες να μετατραπούν ή να διατηρηθούν σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής γεωργίας, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της χρήσης γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες λόγω  της μετατροπής ή της διατήρησης των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, υπό προϋποθέσεις.