Επιλογή Σελίδας

Πιστοποίηση 

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την πλήρη μελέτη, εφαρμογή και ανάπτυξη Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρησης  της αγροτικής παραγωγής σύμφωνα με τα πρότυπα «AGRO 2.1 & 2.2» και «GLOBALG.A.P.»

Τι είναι

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση όλων των εισροών της καλλιέργειας, στη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων και στην ελεγχόμενη εφαρμογή καλλιεργητικών επεμβάσεων, με στόχο την παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας, την προστασία των παραγωγών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

H εφαρμογή των Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρησης  «AGRO 2.1 & 2.2» και «GLOBALG.A.P.» είναι σημαντική για την εγχώρια και διεθνή αγορά, καθώς αποδεικνύει και τεκμηριώνει με τρόπο αξιόπιστο ότι η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων είναι υψηλή, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυσή της ανταγωνιστικότητας τους μέσω της αύξησης της καταναλωτικής τους δύναμης,  ενώ παράλληλα η εφαρμογή τους από τους παραγωγούς συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε ομάδες παραγωγών είτε σε μεμονωμένους παραγωγούς που επιθυμούν να πιστοποιηθούν με  πρότυπα AGRO 2.1 & 2.2 και GLOBALG.A.P.