Επιλογή Σελίδας

Χαρακτηρισμός Εκτάσεων Βάσει Χαρτογραφικού Υποβάθρου

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε τον χαρακτηρισμό εκτάσεων βάσει χαρτογραφικού υποβάθρου ΟΠΕΚΕΠΕ

Τι είναι

Το χαρτογραφικό υπόβαθρο για την εφαρμογή ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων περιλαμβάνει:
• ορθοφωτοχάρτες,
• πολύγωνα των αγροτεμαχίων αναφοράς, τα οποία ακολουθούν κυρίως φυσικά όρια ή άλλου τύπου μόνιμα όρια. Οι ενότητες που σχεδιάστηκαν με βάση τους ορθοφωτοχάρτες, περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη γης, την επιλεξιμότητα των εκτάσεων και τα αντίστοιχα επιλέξιμα εμβαδά και την περιφερειοποίηση βάσει αγρονομικών κριτηρίων για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων.
• λοιποί χάρτες υποβοήθησης
• χαρτογραφικά στοιχεία ελέγχου
• χωρικός προσδιορισμός των ορεινών περιοχών, περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα στο πλαίσιο της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Οδηγία 93/86/ΕΟΚ/L184

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους ενδιαφέρονται για το χαρακτηρισμό συγκεκριμένης έκτασης σύμφωνα με το χαρτογραφικό υπόβαθρο