Επιλογή Σελίδας

Προστασία  Άγριας Ορνιθοπανίδας

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την κατάθεση των αιτήσεων για την συμμετοχή στην Δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Τι είναι

Η Δράση 10.1.01 αφορά στη διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες και εφαρμόζεται στις γεωργικές εκτάσεις των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της χώρας.

Η Δράση 10.1.01 αφορά τις καλλιέργειες των σιτηρών (χειμερινά),  σανοδοτικών  φυτών  και ψυχανθών. Συνίσταται  στη μη συγκομιδή (Ασυγκόμιστο) μέρους της ενταγμένης έκτασης, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα από τη μη συγκομιδή μέρους της ενταγμένης έκτασης.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι κάτοχοι γεωργικής έκτασης, υπό προϋποθέσεις.