Επιλογή Σελίδας

Βιολογική Κτηνοτροφία

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την κατάθεση των αιτήσεων για την συμμετοχή στην Δράση 11.1.2 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» και 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία» του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, γνωστό ως «Βιολογική Κτηνοτροφία».

Τι είναι

Το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» παρέχει  οικονομική στήριξη προκειμένου οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να μετατραπούν ή να διατηρηθούν σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής κτηνοτροφίας, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να συμβάλλουν  στην καλή διαβίωση των ζώων, στην ορθολογική διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες λόγω  της μετατροπής ή της διατήρησης των πρακτικών της βιολογικής κτηνοτροφίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι κάτοχοι ζωικού κεφαλαίου, υπό προϋποθέσεις.