Επιλογή Σελίδας

Κτηματολόγιο

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική συμπλήρωση και την υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Τι είναι

Το κτηματολόγιο είναι μία δομημένη βάση δεδομένων, όπου η οποιαδήποτε καταχώριση γίνεται με βάση το δηλωθέν ακίνητο. Συνεπώς, όλες οι μεταβολές που αφορούν το συγκεκριμένο ακίνητο, όπως σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων, καθώς και οι έννομες του σχέσεις καταχωρούνται με βάση το ακίνητο αυτό.
Η κτηματογράφηση είναι η διαδικασία καταγραφής των ακινήτων σε σχέση με τα εμπράγματα δικαιώματα που κατέχουν επί αυτού τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επομένως κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συνδέεται με εμπράγματο δικαίωμα με ακίνητο υποχρεούται να προβεί στη δήλωση ιδιοκτησίας μέσα στη προθεσμία που τάσσει το κτηματολόγιο.
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνίσταται να ανταποκριθούν άμεσα στη δήλωση της ακίνητης ιδιοκτησίας τους, για να ωφεληθούν από σειρά πλεονεκτημάτων, αλλά και για να αποφύγουν την αδυναμία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας τους, όπως αδυναμία μεταβίβασης ακινήτων και αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς και για την αποφυγή του αυξημένου κόστους λόγω της μελλοντικής επιβολής κυρώσεων μέσω της ενεργοποίησης των προστίμων.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να προβούν στην δήλωση ιδιοκτησίας τους στο κτηματολόγιο.