Επιλογή Σελίδας

Μελέτες Βοσκοικανότητας

Τι αναλαμβάνουμε

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών Βοσκοικανότητας

Τι είναι

Η μελέτη Βοσκοικανότητας είναι μια εξειδικευμένη μελέτη που εκπονείται στα πλαίσια της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων – επενδύσεων και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
Βοσκοικανότητα είναι ο μέγιστο αριθμός ζώων, που μπορούν να βοσκήσουν σε συγκεκριμένη λιβαδική έκταση για ορισμένο χρόνο και να παράγουν το μέγιστο δυνατό, χωρίς αρνητικές επιδράσεις στην παραγωγή βοσκήσιμης ύλης και στην παραγωγικότητα του εδάφους.
Στο πλαίσιο της μελέτηςβοσκοικανότητας διενεργείται ο πειραματικός προσδιορισμός της συνολικής ποσότητας της βοσκήσιμης ύλης,με παράλληλη αξιοποίηση της γεωπληροφορικής επιστήμηςκαι σε συνδυασμό με την επιτόπια καταγραφή των χαρακτηριστικών της βλάστησης της υπό μελέτης περιοχής, όπου πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο – επένδυση.
Στόχος της μελέτης Βοσκοικανότητας είναι η αειφορική αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όσους ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν επενδύσεις που στα πλαίσια της περιβαλλοντικής τους αδειοδότησης απαιτείται εξειδικευμένη μελέτη Υφιστάμενης Κατάστασης Βοσκοικανότητας, όπως επενδύσεις ΑΠΕ.